[ Sluiten ]
Particulier
Zakelijk
Hulp nodig? Bekijk Veelgestelde vragen of bel 071-54 22 556
(Lokaal tarief)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden abonnement tiba Zorggroep B.V.

 

0. DEFINITIES

0.1 tiba: Rechtspersoon die een Abonnement sluit betreffende therapeutische zorg alsmede diverse activiteiten/diensten/producten die onder de naam tiba worden aangeboden. Abonnee: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Abonnement aangaat met betrekking tot therapeutische zorg. Therapeutische zorg: een op lichamelijk of geestelijk herstel gerichte vorm van zorg.

Abonnement: Overeenkomst tussen tiba en de Abonnee ter zake van therapeutische Zorg. Het Abonnement is strikt persoonlijk.

Hoofdabonnee: De Hoofdabonnee is de Abonnee binnen een gezin met het duurste Abonnement.

Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van de hoofdabonnee waarmee de hoofdabonnee duurzaam  samenwoont en/of bij de hoofdabonnee inwonende of uitwonende kinderen die niet ouder zijn dan 22 jaar (de samen- of inwoning dient op verzoek van tiba zorggroep te worden aangetoond door  middel van een bewijs inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie).

Kind: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 0 en 22 jaar, op wiens naam een abonnement is geadministreerd.

 

1. ALGEMEEN

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot abonnementen die worden uitgegeven door tiba Zorggroep B.V. van der Valk Boumanweg 178-B, 2352 JD te Leiderdorp, Kamer van Koophandel nummer: 58.70.05.01 te Leiderdorp BTW nummer: NL853144990B01, hierna ook te noemen “tiba”.

1.2 Met het afnemen van diensten en door het aangaan van een abonnement geleverd door tiba Zorggroep, stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van tiba Zorggroep.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 De Abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. Kinderen van Abonnee ontvangen tot de leeftijd van 22 jaar kosteloos het zelfde abonnement als de Hoofdabonnee.

1.5 Het abonnement van een kind is kosteloos in het kalenderjaar waarin dat kind van Abonnee 22 jaar oud wordt. Na het kalenderjaar waarin een kind van Abonnee 22 wordt, zal het abonnement van het desbetreffende kind automatisch worden stopgezet. tiba biedt het kind van abonnee schriftelijk de mogelijkheid om per 1 januari hoofdabonnee te worden.

1.6 tiba blijft te allen tijde bevoegd het aanbieden van abonnementen op enig moment te staken.

1.7 tiba is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.8 De abonnementsvoorwaarden en alle informatie op www.tiba-zorggroep.nl waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

1.9 Bij alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van tiba Zorggroep.

 

2. INHOUD ABONNEMENT

2.1 Abonnee heeft recht op het aantal behandelingen van 1 abonnementstermijn. Het aantal behandelingen per abonnementsvorm worden aangegeven op www.tiba-zorggroep.nl

2.2 Ongebruikte behandelingen uit een abonnementstermijn mogen ook in de daaropvolgende abonnementstermijn gebruikt worden.

2.3 Ongebruikte behandelingen uit een voorgaande abonnementstermijn kunnen pas gebruikt worden nadat de behandelingen van de lopende abonnementstermijn gebruikt zijn.

2.4 Indien Abonnee overstapt naar een goedkoper Abonnement van tiba, wordt het aantal niet gebruikte behandelingen gereduceerd. Het aantal ongebruikte behandelingen is na overstap gelijk aan het aantal behandelingen uit het goedkopere Abonnement minus het aantal gebruikte behandelingen uit de voorgaande abonnementstermijn.

2.5 Indien Abonnee overstapt naar een duurder Abonnement van tiba, treed er geen verandering op in het aantal niet gebruikte behandelingen.

2.6 Indien Abonnee aanspraak maakt op behandelingen waarvoor Abonnee aanvullend verzekerd is bij een verzekeringsmaatschappij, behoud tiba het recht de behandeling te declareren bij desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

2.7 tiba stelt geen limiet aan het aantal behandelingen dat abonnee gebruikt per maand.

2.8 Indien Abonnee het maximum aantal behandelingen in de lopende Abonnementstermijn overschrijdt, kan Abonnee meer behandelingen aanschaffen. Prijzen per therapievorm en het aantal behandelingen zijn te vinden op de website van de desbetreffende tiba-vestiging(en).

2.9 Bij het overlijden van de Abonnee, binnen een één ouder gezin continueert tiba voor de kinderen van Abonnee het Abonnement voor de periode van één kalenderjaar.

2.10 Abonnee schaft het aantal behandelingen van de gekozen abonnementsvorm aan en dekt hiermee geen risico af.

2.11 Abonnee kan de door hem/haar middels het abonnement ingekochte diensten/producten enkel en alleen consumeren in een door de directie van tiba Zorggroep erkende tiba-vestiging. Erkende tiba-vestigingen worden bekend gemaakt op de officiële websites te weten; www.tiba-zorggroep.nl

 

3. AANMELDING EN TOEGANG

3.1 Het aangaan van een tiba-abonnement vindt plaats door:
a. het inschrijfformulier op de website www.tiba-zorggroep.nl volledig in te vullen en te verzenden; of
b. telefonische aanmelding via 071 – 5422556 (ma. t/m vr. 09.00-18.00); of
c. het papieren inschrijfformulier, tevens abonnementsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de tiba vestiging in te leveren;of

d. de – in geval van een zakelijk abonnement – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan tiba Zorggroep mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of telefonische inschrijving.
3.2 De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat tiba Zorggroep de aanmelding heeft ontvangen

3.3 Uitsluitend op vertoon van een geldige tiba-pas samen met een geldig legitimatiebewijs krijgt men toegang tot de tiba vestiging.

3.4 Aanmelding voor een kind dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

 

4. TIBA-PAS

4.1 De tiba-pas blijft te allen tijde eigendom van tiba zorggroep.

4.2 Overdraagbaarheid: Als de hoofdabonnee een natuurlijk persoon is, is het de gezinsleden van de hoofdabonnee, toegestaan gebruik te maken van de tiba pas van de hoofdabonnee.

4.3 De hoofdabonnee blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de tiba-pas en staat er voor in dat de gezinsleden deze algemene voorwaarden en de huisregels van tiba zorggroep naleven.

4.4 Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de tiba-pas dient de abonnee in kwestie of indien abonnee een kind is de ouder/wettelijk vertegenwoordiger dit telefonisch 071 – 5422556 (ma. t/m vr. 09.00-18.00)  te melden, waarna de tiba-pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een tiba-vestiging, totdat er een nieuwe pas uitgegeven is door de tiba Zorggroep. De betalingsverplichting van de abonnee blijft onverminderd van kracht (zie ook art.4.5).
4.5 Na verlies of diefstal kan een tiba-pas op verzoek vervangen worden.

 

5. NIEUWE ABONNEMENTEN

5.1 Nieuwe abonnementen kunnen gedurende het hele jaar afgesloten worden. Een nieuw abonnement gaat in op het moment van bevestiging door tiba.

5.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee in de daar voorafgaande 3 maanden geen tiba abonnement heeft gehad. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

5.3 Indien een Abonnee opnieuw lid word, kan de Abonnee aanspraak maken op niet gebruikte behandelingen uit een vorig lidmaatschap.

5.4 Abonnee heeft de mogelijkheid bij bijzondere omstandigheden met toestemming van tiba het Abonnement tijdelijk te pauzeren. De lopende abonnementstermijn word verlengt voor een periode gelijk aan de pauze. De maximale lengte van een pauze is 6 maanden. Na een pauzeperiode zal het contract voortgezet worden.

 

6. ABONNEMENTSTERMIJN, OPZEGGING

6.1 Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding een abonnement aangegaan voor 1 jaar (Abonnementstermijn).

6.2 Een Abonnementstermijn wordt aangegaan voor de periode van één jaar (= 52 weken) en wordt daarna –behoudens opzegging – stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij het abonnement minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 6.3 is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 6.3 – worden opgezegd met inachtneming van is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 6.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

6.3 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in artikel 6.2 een bericht te sturen aan de tiba-vestiging waar het abonnement is afgesloten als onderdeel van de tiba Zorggroep. Dit kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail). Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van tiba worden opgevraagd: 071 – 5422556 (ma. t/m vr. 09.00-18.00) of op de persoonlijke login pagina van Abonnee. Opzegging moet plaats vinden voor de 22ste van de maand. De opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd.

6.4 tiba behoudt zich het recht voor om bij restitutie van abonnementsgelden 7,50 euro aan administratiekosten door te berekenen. Nadere informatie hierover kan bij de tiba klantenservice worden opgevraagd: 071–5422556 (ma. t/m vr. 09.00-18.00).

6.5 Tussentijdse opzegging door tiba is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

- de Abonnee een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huishoudelijke reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

- de Abonnee zich onrechtmatig heeft gedragen jegens tiba of jegens een contractant van tiba.

6.6 Indien tiba zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door tiba mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

6.7  Het is voor de Abonnee niet mogelijk om ongebruikte behandelingen bij opzegging om te zetten in geld of een andere vergoeding.

6.8 Bij opzegging verliest Abonnee het recht om aanspraak te maken op ongebruikte behandelingen uit het Abonnement.

 

7. BETALING

7.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden via automatische incasso. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer als de initiële automatische incasso. De abonnementsprijzen zijn te vinden op www.tiba-zorggroep.nl

7.2 De maandelijkse incasso vindt plaats rond de 27ste van de voorafgaande maand.

7.3 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is tiba gerechtigd de vergoeding van therapeutische zorg eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incasso bureau. Tevens kan de abonnee de toegang tot een tiba vestiging ontzegt worden.

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

7.4 Indien de Abonnee niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is tiba bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. Indien de abonnee  in verzuim verkeert, is tiba Zorggroep gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen, te weten € 15,- , incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting.

7.5 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

7.6 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, per brief gecommuniceerd.

tiba Zorggroep behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs telkens per 1 januari met maximaal 30% te indexeren. De abonnee is niet gerechtigd om de abonnementsovereenkomst als gevolg van een abonnementsprijswijziging te ontbinden. Abonnementsprijswijzigingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

 

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1 tiba is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om
1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen tiba en de abonnee
2) om een administratie bij te houden van alle abonnees en
3) om relevante aanbiedingen te doen van tiba en contractanten van tiba.

8.2 tiba respecteert de privacy van haar abonnees. tiba heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

8.3 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van tiba.

 

9. KLACHTEN

9.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk te melden per brief aan tiba. tiba zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken reageren op klacht van de Abonnee.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 tiba is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door tiba geleverd artikel, tenzij tiba aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

10.2 tiba is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van tiba gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van tiba, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van tiba, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van tiba. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van tiba.

a. Het afnemen van activiteiten, diensten en/of producten die deel uitmaken van of geïnitieerd worden door de tiba Zorggroep, is geheel voor eigen risico van de abonnee, de deelnemer en/of het gezinslid.
b. tiba Zorggroep aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de abonnee, de deelnemer en/of gezinsleden.
c. De abonnee, de deelnemer en/of het gezinslid zal zowel tiba als de gastheer/vrouw vrijwaren

voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel tiba Zorggroep als de gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de abonnee, de deelnemer en/of het gezinslid.

10.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat tiba aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen tiba en abonnee.

10.4 tiba is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen van abonnee.

 

11. VERPLICHTINGEN ABONNEE      

11.1 De Abonnee houdt zich aan de door tiba gegeven instructies, voorwaarden en het huishoudelijk reglement van zowel tiba als contractanten van tiba.

11.2 Het is de Abonnee niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs of medicatie die het reactievermogen beïnvloeden.

11.3 Het is de abonnee niet toegestaan te roken in de door tiba of contractanten van tiba beschikbaar gestelde ruimtes.

11.4 De abonnee dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk, elektronisch of telefonisch aan tiba mede te delen.

 

12. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

12.1 tiba behoudt het recht om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden faciliteiten, diensten, producten, openingstijden en prijzen. tiba zal voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 

13. BEWIJS VAN ABONNEMENT

13.1 Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de Abonnee een bewijs van Abonnement. Abonnee dient het bewijs van Abonnement te tonen bij binnenkomst voor registratie van het bezoek.

13.2 Indien het bewijs van Abonnement verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. tiba is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

14. FYSIOTHERAPIE VERSNELLER

14.1 Indien Abonnee de optie Fysiotherapie Versneller afsluit, heeft Abonnee uiterlijk de volgende werkdag recht op een fysiotherapeutische screening.

14.2 Abonnee kan maar 1 keer per individuele klacht gebruik maken van de fysiotherapie versneller.

14.3 Indien Abonnee niet gebruik kan maken van de vrijgemaakte tijden de volgende werkdag, vervalt het recht op de Fysiotherapie versneller.

14.4 Indien tiba of een contractant van tiba niet de volgende werkdag een fysiotherapeutische screening kan inplannen heeft Abonnee recht op 1 jaar gratis Fysiotherapie versneller.

 

15. PARTNERDEAL

15.1 Bij overlijden van de Hoofdabonnee, krijgt de volwassen nabestaande die gebruik maakt van de partnerkorting de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging van het Abonnement, of kosteloos de keuze voor een nieuwe Abonnementsvorm naar eigen behoefte zonder verlies van ongebruikte behandelingen.

15.2 Bij het overlijden van de partner van de Hoofdabonnee, krijgt de Hoofdabonnee de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging van het Abonnement, of kosteloos de keuze voor een nieuwe Abonnementsvorm naar eigen behoefte zonder verlies van ongebruikte behandelingen.

 

16. OPENINGSTIJDEN

16.1 tiba Zorggroep is gerechtigd om een tiba-vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

16.2 tiba Zorggroep is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een tiba vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

16.3 tiba Zorggroep is gerechtigd de op de website www.tiba-zorggroep.nl vermelde tiba vestigingen voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. De abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

 

17. SLOTBEPALINGEN

17.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze abonnementsvoorwaarden van tiba zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: tiba Zorggroep B.V., Klantenservice, 2352 JD Leiderdorp, Van der Valk Boumanweg 178-B, 071 – 5422556, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 18:00 uur.

 VRAGEN?

Hulp nodig? Bekijk Veelgestelde vragen of bel 071-5422556 (Lokaal tarief)

NIEUWSBRIEF

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en wees altijd als eerste op de hoogte.

KORTINGEN

Benieuwd naar onze kortingen en wat u er aan heeft?
Klik hier

NIEUWS

tiba overhandigt zwerfabonnement aan gezinscentrum Slaaghwijk
12-12-2013 16:06:29